MAXIMA GRUPE, UAB ,,maxima Grup " 2019 M. Pirm J Pusmet Investavo Pl Tr Ir Emesnes Kainas: Pajamos Augo, O Pelningumas Ma Jo

Date : 09/30/2019 @ 10:26AM
Source : Dow Jones News
Stock : Realty Income Corporation (O)
Quote : 77.18  0.36 (0.47%) @ 4:32PM

MAXIMA GRUPE, UAB ,,maxima Grup " 2019 M. Pirm J Pusmet Investavo Pl Tr Ir Emesnes Kainas: Pajamos Augo, O Pelningumas Ma Jo

Realty Income (NYSE:O)
Historical Stock Chart

2 Months : From Sep 2019 to Nov 2019

Click Here for more Realty Income Charts.
TIDMIRSH 
 
 
  ,,Maxima Grup s" pajamos per 2019 m. pirm j pusmet , lyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, padid jo beveik 24% ir pasiek 1,9 mlrd. 
eur , o j augim did i ja dalimi l m pl tra Lenkijoje. Tačiau grup s 
pelningumo suma jimui tak padar prastesni rezultatai Lietuvoje ir 
Estijoje" -- teigia ,,Maxima Grup s" finans vadovas Vitalij Rakovski. 
 
  ,,Maxima Grup s" konsoliduotos pajamos augo 23,9% ir pasiek 1,9 mlrd. 
eur : sparti pl tra Lenkijoje bei ma menin s prekybos tinklo ,, 
Stokrotka" sigijimas šioje šalyje nul m 19% augim , o likusi 
5% augimui tak padar pajam augimas Baltijos šalyse ir Bulgarijoje. , 
,Maxima Grup s" konsoliduotas palyginamas t pači parduotuvi pajam 
augimas (angl. LFL) buvo 3,8%. 
 
  Pajamos iš ma menin s prekybos Baltijos šalyse augo 4,6%. 
Labiausiai prie to prisid jo sparti pl tra Latvijoje, kurioje pajam 
augimas pasiek 8,2%, ir ,,Maxima" tapo šalies rinkos lydere, u 
imančia virš 25% ma menin s rinkos dalies. 
 
  Pajamos iš ma menin s prekybos Lenkijos rinkoje pasiek 424 mln. eur 
. Augim l m ma menin s prekybos tinklo ,,Stokrotka" Lenkijoje sigijimas 
2018 m. baland io m n. Lyginant pirm j 2019 m. pusmet su tuo pačiu 
pilnu laikotarpiu pernai, ,,Stokrotka" pajam augimas sudar 12,8%. 
 
 
 
 
2019 m. pirmasis pusmetis           Pajam pokytis    LFL pajam pokytis 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima Grup , konsoliduota                 23,9%    3,8% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima Baltijos šalys, 
 iš viso                        4,6%    3,5% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima LT                          3,9%    4,3% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima LV                          8,2%    4,9% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima EE                          1,3%    -0,7% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Stokrotka                          14,7%    3,7% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
T-Market                          15,2%    5,1% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Pajam pokytis vertintas eliminavus Grup s tarpusavio sandorius 
 LFL: t pači parduotuvi augimas, vertinant vietine valiuta 
 (nevertinant nauj bei rekonstruojam parduotuvi takos) 
,,Stokrotka" pajam pokytis vertintas lyginant pirm j 2019 m. 
 pusmet su tuo pačiu pilnu laikotarpiu pernai (pro-forma) 
 
 
 
  Per 2019 m. bir elio 30 d. pasibaigusius 6 m n. ,,Maxima grup s" 
konsoliduota EBITDA (išeliminavus TFAS 16 tak ), palyginus su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, suma jo 1,7 mln. eur , arba 1,7%. 
 
  Suma jim l m prastesni rezultatai Lietuvoje ir Estijoje. Suma jusius 
rezultatus Lietuvoje s lygojo didesn s nuolaidos pramonin ms prek ms ir 
lietuviškai produkcijai (kampanija ,,Lietuva, ači !"), kuri 
bendra taka siek apie 5 mln. eur . Estijoje EBITDA suma jimui tak padar 
sul t j s apyvartos augimas bei krit s pelningumas. Dal neigiamo 
rezultato kompensavo ,,Maxima" Latvijoje EBIDTA augimas iš pl tros 
ir geresnio pelningumo. 
 
  Taip pat norime atkreipti d mes , kad 2019 m. sausio 1 d. ,,Maxima Grup 
" pritaik naujai sigaliojus 16- j Tarptautin finansin s atskaitomyb s 
standart (TFAS) Nuoma, kuris pakeit išsinuomoto turto apskait 
finansin se ataskaitose. Pritaikiusi nauj j standart , ,,Maxima Grup " 
balanse pripa ino turt ir sipareigojimus, susijusius su ateities mok 
jimais pagal veiklos nuomos sutartis. Pagal nauj j standart veiklos 
nuomos s naudos pelno (nuostoli ) ataskaitoje neb ra pripa stamos. 
Vietoje ši mok jim skaičiuojamas balanse pripa into turto, 
susijusio su teise naudotis išsinuomotu turtu, nusid v jimas, bei 
pripa stamos nuomos sipareigojimo pal kan s naudos. 
 
  is nuomojamo turto apskaitos princip pasikeitimas s lygojo, kad ,,Maxima 
Grup s" EBITDA per ši met pirm j 6 m nesi laikotarp , lyginant su 
tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padid jo 48 mln. eur , o grynasis 
pelnas suma jo 5 mln. eur . 2019 m. bir elio 30 d. ,,Maxima Grup s" 
konsoliduotame balanse pripa intas naudojimo teise valdomas turtas sudar 
673 mln. eur , o nuomos sipareigojimai -- 683 mln. eur . 
 
 
 
 
 
  Kontaktinis asmuo: Monika Stonkut , tel.: +370 608 12742, e-paštas: 
monika.stonkute@maximagrupe.eu 
 
  Priedas 
 
 
  -- Maxima Grupes 2019 I pusmecio finansine ataskaita 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/68367529-1cff-4582-87ea-8e4e9bbba9b8 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2019 06:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.

Latest O Messages

{{bbMessage.M_Alias}} {{bbMessage.MSG_Date}} {{bbMessage.HowLongAgo}} {{bbMessage.MSG_ID}} {{bbMessage.MSG_Subject}}

Loading Messages....


No posts yet, be the first! No {{symbol}} Message Board. Create One! See More Posts on {{symbol}} Message Board See More Message Board Posts


Your Recent History
LSE
GKP
Gulf Keyst..
LSE
QPP
Quindell
FTSE
UKX
FTSE 100
LSE
IOF
Iofina
FX
GBPUSD
UK Sterlin..
Stocks you've viewed will appear in this box, letting you easily return to quotes you've seen previously.

Register now to create your own custom streaming stock watchlist.


NYSE, AMEX, and ASX quotes are delayed by at least 20 minutes.
All other quotes are delayed by at least 15 minutes unless otherwise stated.