TIDMIRSH 
 
 
  ,,Maxima Grup s" pajamos per 2019 m. pirm j pusmet , lyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, padid jo beveik 24% ir pasiek 1,9 mlrd. 
eur , o j augim did i ja dalimi l m pl tra Lenkijoje. Tačiau grup s 
pelningumo suma jimui tak padar prastesni rezultatai Lietuvoje ir 
Estijoje" -- teigia ,,Maxima Grup s" finans vadovas Vitalij Rakovski. 
 
  ,,Maxima Grup s" konsoliduotos pajamos augo 23,9% ir pasiek 1,9 mlrd. 
eur : sparti pl tra Lenkijoje bei ma menin s prekybos tinklo ,, 
Stokrotka" sigijimas šioje šalyje nul m 19% augim , o likusi 
5% augimui tak padar pajam augimas Baltijos šalyse ir Bulgarijoje. , 
,Maxima Grup s" konsoliduotas palyginamas t pači parduotuvi pajam 
augimas (angl. LFL) buvo 3,8%. 
 
  Pajamos iš ma menin s prekybos Baltijos šalyse augo 4,6%. 
Labiausiai prie to prisid jo sparti pl tra Latvijoje, kurioje pajam 
augimas pasiek 8,2%, ir ,,Maxima" tapo šalies rinkos lydere, u 
imančia virš 25% ma menin s rinkos dalies. 
 
  Pajamos iš ma menin s prekybos Lenkijos rinkoje pasiek 424 mln. eur 
. Augim l m ma menin s prekybos tinklo ,,Stokrotka" Lenkijoje sigijimas 
2018 m. baland io m n. Lyginant pirm j 2019 m. pusmet su tuo pačiu 
pilnu laikotarpiu pernai, ,,Stokrotka" pajam augimas sudar 12,8%. 
 
 
 
 
2019 m. pirmasis pusmetis           Pajam pokytis    LFL pajam pokytis 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima Grup , konsoliduota                 23,9%    3,8% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima Baltijos šalys, 
 iš viso                        4,6%    3,5% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima LT                          3,9%    4,3% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima LV                          8,2%    4,9% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Maxima EE                          1,3%    -0,7% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Stokrotka                          14,7%    3,7% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
T-Market                          15,2%    5,1% 
--------------------------------------- ------------------------ ----------------- 
Pajam pokytis vertintas eliminavus Grup s tarpusavio sandorius 
 LFL: t pači parduotuvi augimas, vertinant vietine valiuta 
 (nevertinant nauj bei rekonstruojam parduotuvi takos) 
,,Stokrotka" pajam pokytis vertintas lyginant pirm j 2019 m. 
 pusmet su tuo pačiu pilnu laikotarpiu pernai (pro-forma) 
 
 
 
  Per 2019 m. bir elio 30 d. pasibaigusius 6 m n. ,,Maxima grup s" 
konsoliduota EBITDA (išeliminavus TFAS 16 tak ), palyginus su tuo 
pačiu laikotarpiu pernai, suma jo 1,7 mln. eur , arba 1,7%. 
 
  Suma jim l m prastesni rezultatai Lietuvoje ir Estijoje. Suma jusius 
rezultatus Lietuvoje s lygojo didesn s nuolaidos pramonin ms prek ms ir 
lietuviškai produkcijai (kampanija ,,Lietuva, ači !"), kuri 
bendra taka siek apie 5 mln. eur . Estijoje EBITDA suma jimui tak padar 
sul t j s apyvartos augimas bei krit s pelningumas. Dal neigiamo 
rezultato kompensavo ,,Maxima" Latvijoje EBIDTA augimas iš pl tros 
ir geresnio pelningumo. 
 
  Taip pat norime atkreipti d mes , kad 2019 m. sausio 1 d. ,,Maxima Grup 
" pritaik naujai sigaliojus 16- j Tarptautin finansin s atskaitomyb s 
standart (TFAS) Nuoma, kuris pakeit išsinuomoto turto apskait 
finansin se ataskaitose. Pritaikiusi nauj j standart , ,,Maxima Grup " 
balanse pripa ino turt ir sipareigojimus, susijusius su ateities mok 
jimais pagal veiklos nuomos sutartis. Pagal nauj j standart veiklos 
nuomos s naudos pelno (nuostoli ) ataskaitoje neb ra pripa stamos. 
Vietoje ši mok jim skaičiuojamas balanse pripa into turto, 
susijusio su teise naudotis išsinuomotu turtu, nusid v jimas, bei 
pripa stamos nuomos sipareigojimo pal kan s naudos. 
 
  is nuomojamo turto apskaitos princip pasikeitimas s lygojo, kad ,,Maxima 
Grup s" EBITDA per ši met pirm j 6 m nesi laikotarp , lyginant su 
tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padid jo 48 mln. eur , o grynasis 
pelnas suma jo 5 mln. eur . 2019 m. bir elio 30 d. ,,Maxima Grup s" 
konsoliduotame balanse pripa intas naudojimo teise valdomas turtas sudar 
673 mln. eur , o nuomos sipareigojimai -- 683 mln. eur . 
 
 
 
 
 
  Kontaktinis asmuo: Monika Stonkut , tel.: +370 608 12742, e-paštas: 
monika.stonkute@maximagrupe.eu 
 
  Priedas 
 
 
  -- Maxima Grupes 2019 I pusmecio finansine ataskaita 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/68367529-1cff-4582-87ea-8e4e9bbba9b8 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2019 06:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.
Tootsie Roll Industries (NYSE:TR)
Historical Stock Chart
From Jun 2020 to Jul 2020 Click Here for more Tootsie Roll Industries Charts.
Tootsie Roll Industries (NYSE:TR)
Historical Stock Chart
From Jul 2019 to Jul 2020 Click Here for more Tootsie Roll Industries Charts.